رساله طراحی خانه کودک با رویکرد ارتقاء خلاقیت

75,000 تومان

طراحی خانه کودک با رویکرد ارتقا خلاقیت (100صفحه)

در ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﯿﺮ، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺴﯿﺎري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در رﺷﺪ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﮐﻮدك، ﺷﯿﻮهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ، ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﻋﺎﻃﻔﯽ – ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﻀﺎي ﻣﻌﻤﺎري در ﭘﺮورش خلاقیت، ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. رساله معماری طراحی خانه کودک توسط تیم معماری انجام شده و می توانید برای پایان نامه معماری خود استفاده کنید.

دانلود رساله خانه کودک

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ در دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاري ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺮاي ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﺗﺨﯿﻞ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻨﯽ 2 تا 10 سال ﺳﺎل روي ﻣﯽدﻫﺪ. ﮐﻮدك ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ از ﻣﺤﯿﻂ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻣﯽﮔﯿﺮد، حال آنکه فضاهای آموزشی کودکان در ایران مانند مهدکودک ها، فاقد طراحی مناسب کودکان است.

دانلود رساله خانه کودک

عنوان مطالب رساله خانه کودک :

چکیده

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1 مقدمه

1-2 بیان مساله

1-2-1 خلاقیت

1-2-2 پرورش خلاقیت

1-2-3 عوامل محیطی موثر بر خلاقیت شامل

1-2-4 نقش معمار

1-3 اهداف طراحی پروژه

1-4 ضرورت واهمیت تحقیق

1-5 نتیجه گیری

1-6 معرفی سایت و متراژ طراحی

1-6-1 موقعیت سایت در شهر

1-6-2 محدوده سایت

1-6-3 هندسه و متراژ طراحی

1-7 علل انتخاب سایت

1-7-1 تعیین کاربری درطرح جامع

1-7-2 موقعیت ویژه سایت از لحاظ دسترسی و ارتباط با شهر

فصل دوم:مرور ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 بررسی مبانی نظری تحقیق

2-1-1 کودک

2-1-2 دوره نو نهالی ( 3 تا 6 سالگی )

2-1-3 روانشناسی رشد و دیدگاههای مختلف در روانشناسی رشد

2-1-4 نظریه رشد و شناخت

2-1-5 روانشناسی تربیتی

2-1-6 کودک و خانواده

2-1-7 کودک و اجتماع

2-1-8 کودک و آموزش

2-1-9 پیشینه مهدکودک

2-2 بررسی نمونه های خارجی

2-2-1 مهد کودک ککج

2-2-1-1 موقعیت در سایت

2-2-1-2 ایده طراحی مهدکودک

2-2-1-3 سایت پلان و خطوط سازمان دهنده

2-2-1-4 سیرکولاسیون و الگوی سازماندهی

2-2-1-5 نماها

2-2-1-6 ریتم

2-2-1-7 مصالح

2-2-1-8 نورگیری

2-2-1-9 مقاطع

2-2-2 مهدکودک ال- کاراکول

2-2-2-1 سایت پلان و همجواری ها

2-2-2-2 ورودی و بررسی پر وخالی در احجام

2-2-2-3 سازماندهی پروژه

2-2-2-4 نما

2-2-2-5 تعادل در پلان

2-2-2-6 اجزای تشکیل دهنده

2-2-2-7خط آسمان

2-2-2-8 نور، رنگ، مصالح

2-2-2-9 مقاطع

2-2-3 مهد کودک بارباپاپا (ویگنورا، مودنا، ایتالیا)

2-2-3-1 نحوه قرارگیری بنا و پوشش گیاهی

2-2-4 مهد کودک ترنتن (وال پاستریا ، تیرول جنوبی، ایتالیا)

2-3 بررسی نمونه های داخلی

2-3-1 مهد کودک راهیان رشد

2-3-1-1 معماری مهدکودک

2-3-1-2 برنامه فیزیکی مهدکودک

2-3-1-3 مبلمان مهد کودک

2-3-2 مهد کودک قصه من

2-3-2-1 معماری مهدکودک

2-3-2-2 مبلمان کلاس ها

2-4 نتیجه گیری

فصل سوم:مطالعات طرح

3-1 مطالعات فیزیکی

3-1-1 برنامه ریزی فیزیکی

3-1-2 استاندارد فضاها

3-1-2-1 اندازه های بدن کودکان

3-1-2-2 فضاهای راهروها

3-1-2-3 راه پله

3-1-2-4 نرده های ایمن

3-1-2-5 دستشویی و توالت کودکان

3-1-2-6 گالری ها

3-1-2-7 شرایط محیطی استاندارد

3-1-3 ایمنی

3-1-3-1 ایمنی در محوطه

3-1-3-2 ایمنی در مسیر های حرکت

3-1-3-3 شرایط ایمنی پوشش کف

3-1-3-4 شرایط ایمنی درها

3-1-3-5 شرایط ایمنی پنجره ها

3-1-3-6 شرایط ایمنی در فضای بهداشتی

3-1-3-7 شرایط ایمنی تجهیزات

فصل چهارم:شناخت و تحلیل مکان و بستر طراحی

4-1 تحلیل سایت

4-1-1 موقعیت سایت

4-1-2 دسترسی های سایت

4-1-3 همجواری های سایت (کاربری زمین های اطراف)

4-1-4 بررسی عوامل اقلیمی

4-1-4-1 جهت تابش خورشید

4-1-4-2 جهت وزش بادهای مناسب و نامناسب

4-1-5 دید و منظر

4-1- 6 بررسی عوامل توپو گرافیک سایت (هندسه،شیب و عوارض طبیعی زمین)

4-2 بررسی اقلیم

4-2-1 موقعیت جغرافیایی استان كرمان

4-3 اقلیم و معماری

4-3-1 ويژگيهاي معماري بومي مناطق گرم و خشك

4-3-2 فرم ساختمان در اقليم گرم و خشك

4-3-2-1 سایبان های مناسب

4-3-2-2 سایبان های طبیعی

4-3-3 جهت گیری ساختمان در رابطه با اقلیم

4-3-4 جهت گیری ساختمان با توجه به تابش

4-3-5 جهت گیری ساختمان با توجه به وزش باد

4-3-6 پيشنهادات

فصل پنجم:روند طراحی معماری

5-1 روند طراحی

5-1-1 دیاگرامهای بررسی ارتباط فضاها

5-1-2 ایدئوگرام های اولیه

5-1-3 روند شکل گیری کانسپت اولیه

5-1-4 مکان یابی و لکه گذاری در سایت

5-2 آلترناتیو های طراحی

5-3 معرفی طرح معماری

5-3- 1 فضای باز

5-3-2 فضاهای بسته

5-3-3 سالن جشن:

5-3-4 سالن ورزش

5-3-5 اتاق موسیقی

5-3-6 خدماتی

5-3-7 اداری

5-3-8 تاسیسات

5-4 نقشه ها (A3)

منابع

فهرست جداول

جدول1-1: مراحل رشد

جدول2-1: ویژگیهای جسمانی، روانی، عاطفی و اجتماعی کودکان در 7 سال اول زندگی

جدول3-1 : فضاهای آموزشی, اداری, خدماتی

جدول3-2: قد کودکان 0-6 ساله

جدول3-3: ضریب ابعاد بدن کودک در وضعیت ایستاده و نشسته ، نسبت به قدم ایستاده او

جدول3-4: استاندارد ارتفاع میز و صندلی

جدول3-5: استاندارد مبلمان کودکان

به همراه 70 نمونه عکس

پسورد فایل: clupmemari.com

دکمه بازگشت به بالا
مشاوره رایگان
1
چطوری میتونم کمکتون کنم؟؟
کلوپ معماری
سفارش انجام پروژه