17,000 تومان

توضیحات

دیتیل اجرایی سقف (168 عدد)

طراحی سقف و کف ساختمان از کارهای مهم و حساس یک طراح است که باید با در نظر گرفتن کاربری سازه در میان انواع سقف و کف سازی سقف و کف مناسب با سازه و کاربری آن را انتخاب کند. در این راستا داشتن دیتیل سقف و دیتیل کف سازی برای طراح ضروری است بدین جهت که با استفاده از این دیتیل اجرایی بتواند کار خود را سرعت ببخشد و فضاهای مختلف سازه را پر کند.

اطلاع از انواع مختلف دیتیل سقف و دیتیل کف سازی  ساختمان  برای هر مهندس ساختمانی لازم و واجب است تا بتواند با اطلاعات کاملتر بهترین تصمیمات را جهت طراحی و اجرای سقف و کف سازه اخذ نماید‌. دیتیل های سقف و کف جزئیات اجرایی سقف و کف سازه را به همراه انواع سقف و کف شامل می شوند. این مجموعه از دیتیل های سقف و کف شامل: کامل ترین دیتیل های اجرایی سقف (بتنی ، طاق ضربی ، تیرچه بلوک ، مرکب ، شیبدار و…) و همینطور دیتیل اجرایی کف سازی در طبقات  و در بخش های مختلف سازه مانند: کف سازی آشپزخانه، کف سازی راه پله ها، کف سازی سرویس ها، کف سازی اتاق خواب. کف سازی پذیرایی و… می شود.

 

در این مجموعه از دیتیل ها سایت کلوپ معماری کامل ترین دیتیل های اجرایی سقف (بتنی ، طاق ضربی ، تیرچه بلوک ، مرکب ، شیبدار و…) و همینطور دیتیل اجرایی کف سازی در طبقات را برای شما عزیزان طراحی کرده، و یکی از مهم ترین دیتیل های اجرایی ” دیتیل سقف و کف سازی “ است که پرکاربردترین دیتیل های مورد استفاده در پروژه های معماری به شمار می رود.

فهرست مطالب:

 • جزئیات کفسازی در طبقات سقف های بتنی با پوشش سنگ
 • دیتیل کفسازی در طبقات سقف های بتنی با پوشش چوب
 • جزئیات کفسازی در طبقات سقف های بتنی با پوشش چوب
 • دیتیل کفسازی در طبقات سقف های بتنی با پوشش موزائيک
 • جزئیات کفسازی در طبقات سقف های بتنی با پوشش ترکيبات پليمری
 • دیتیل کفسازی در طبقات سقف های تيرچه بلوک بدون پوشش زيرين اندود گچ
 • جزئیات کفسازی در طبقات سقف های تيرچه بلوک با پوشش زيرين اندود سيمانی
 • دیتیل کفسازی در طبقات سقف های بتنی با پوشش زيرين چوب
 • جزئیات کفسازی در پشت بام سقف های بتنی با پوشش موزائيک
 • دیتیل کفسازی در پشت بام سقف های بتنی با پوشش موزائيک
 • جزئیات کفسازی در پشت بام سقف های بتنی با پوشش آسفالت
 • دیتیل کفسازی در طبقات سقف های تيرچه بلوک با پوشش سنگ
 • جزئیات کفسازی در طبقات سقف های تيرچه بلوک با پوشش چوب
 • دیتیل کفسازی در طبقات سقف های تيرچه بلوک با پوشش سراميک
 • جزئیات کفسازی در طبقات سقف های تيرچه بلوک با پوشش موزائيک
 • دیتیل کفسازی در طبقات سقف های تيرچه بلوک با پوشش ترکيبات پليمری
 • جزئیات کفسازی در طبقات سقف های تيرچه بلوک با پوشش زيرين اندود گچ
 • دیتیل کفسازی در طبقات سقف های تيرچه بلوک با پوشش زيرين اندود سيمانی
 • جزئیات کفسازی در طبقات سقف های تيرچه بلوک با پوشش زيرين چوب
 • دیتیل کفسازی در پشت بام سقف های تيرچه بلوک با پوشش موزائيک
 • جزئیات کفسازی در پشت بام سقف های تيرچه بلوک با پوشش آسفالت
 • دیتیل کفسازی در پشت بام سقف های تيرچه بلوک با پوشش عايق های پيش ساخته
 • جزئیات کفسازی در طبقات سقف طاق ضربی با پوشش سنگ
 • دیتیل کفسازی در طبقات سقف طاق ضربی با پوشش چوب
دیتیل سقف
دانلود دیتیل سقف

دیتیل کفسازی و سقف

 • جزئیات کفسازی در طبقات سقف طاق ضربی با پوشش سراميک
 • دیتیل کفسازی در طبقات سقف طاق ضربی با پوشش موزائيک
 • جزئیات کفسازی در طبقات سقف طاق ضربی با پوشش ترکيبات پليمری
 • دیتیل کفسازی در طبقات سقف طاق ضربی با پوشش زيرين چوب
 • دیتیل کفسازی در طبقات سقف طاق ضربی با پوشش اندود گچ
 • دیتیل کفسازی درطبقات سقف طاق ضربی با پوشش اندود سيمانی
 • دیتیل کفسازی درپشت بام سقف طاق ضربی با پوشش موزائيک
 • دیتیل کفسازی درپشت بام سقف طاق ضربی با پوشش آسفالت
 • دیتیل کفسازی درپشت بام سقف طاق ضربی با پوشش عاق های پيش ساخته
 • دیتیل کفسازی درطبقات سقف های مرکب با پوشش سنگ
 • دیتیل کفسازی درطبقات سقف های مرکب با پوشش سنگ
 • دیتیل کفسازی درپشت بام سقف های مرکب با پوشش موزائيک
 • دیتیل کفسازی درپشت بام سقف های مرکب با پوشش عايق های پيش ساخته
 • دیتیل کفسازی درپشت بام سقف های مرکب با پوشش چوب
 • دیتیل کفسازی درطبقات سقف های مرکب با پوشش سراميک
 • دیتیل کفسازی درطبقات سقف های مرکب با پوشش موزائيک
 • دیتیل کفسازی درطبقات سقف های مرکب با پوشش ترکيبات پليمری
 • دیتیل کفسازی درطبقات سقف های مرکب بدون پوشش زيرين

دانلود مجموعه 116 عدد دیتیل های کف سازی (dwg)

 • دیتیل کفسازی در پشت بام سقف های مرکب با پوشش آسفالت
 • دیتیل کفسازی در آشپزخانه و سرويس ها سقف های بتنی با پوشش سنگ
 • دیتیل کفسازی در آشپزخانه و سرويس ها سقف های بتنی با پوشش سراميک
 • دیتیل کفسازی در آشپزخانه و سرويس ها سقف های بتنی با پوشش موزائيک
 • دیتیل کفسازی در آشپزخانه و سرويس ها سقف های تيرچه بلوک با پوشش ترکيبات پليمری
 • دیتیل کفسازی در آشپزخانه و سرويس ها سقف طاق ضربی با پوشش سنگ
 • دیتیل کفسازی در آشپزخانه و سرويس ها سقف طاق ضربی با پوشش سراميک
 • دیتیل کفسازی در آشپزخانه و سرويس ها سقف طاق ضربی با پوشش موزائيک
 • دیتیل کفسازی در آشپزخانه و سرويس ها سقف طاق ضربی با پوشش ترکيبات پليمری
 • دیتیل کفسازی در آشپزخانه و سرويس ها سقف های  مرکب با پوشش سنگ
 • دیتیل کفسازی در آشپزخانه و سرويس ها سقف های  مرکب با پوشش سراميک
 • دیتیل کفسازی در آشپزخانه و سرويس ها سقف های  مرکب با پوشش موزائيک
 • کفسازی در آشپزخانه و سرويس ها سقف های  مرکب با پوشش ترکيبات پلميری

دانلود دیتیل اجرایی دیوار

دیتیل اجرایی سقف

دانلود دیتیل اجرایی سقف

 • دیتیل اتصال آستانه در طبقات آستانه فلزی
 • دیتیل اتصال آستانه در طبقات آستانه فلزی در کف سرويس
 • دیتیل اتصال آستانه در طبقات آستانه فلزی در کف سرويس
 • دیتیل اتصال آستانه در طبقات آستانه فلزی در کف سرويس يا آشپزخانه
 • دیتیل اتصال آستانه در طبقات آستانه فلزی در کف سرويس يا آشپزخانه
 • دیتیل اتصال آستانه در طبقات آستانه سنگی
 • دیتیل سقف های کاذب جزئيات درز انبساط در سقف کاذب
 • دیتیل درزهای انبساط جزئيات درز انبساط در ديوار يا سقف
 • دیتیل سقف های کاذب جزئيات درز انبساط در سقف کاذب
دانلود دیتیل سقف
دتایل سقف
 • دیتیل درزهای انبساط جزئيات درز انبساط در بام
 • جزئیات درز انبساط درز انبساط در طبقات
 • دیتیل درز انبساط در کف طبقات با عايق رطوبتی
 • جزئیات درز انبساط درز انبساط بام
 • جزئیات آبروها جزئيات آبرو ميانی بام
 • جزئیات کفشوي ها جزئيات کفشوي سرويس ها يا آشپزخانه در طبقات
 • دیتیل سرويسها زيردوشي حمام
 • جزئیات سرويس ها در طبقات جزئيات اجرائي کاسه توالت ايراني
 • دیتیل سرويسها زيردوشي حمام
 • جزئیات سرويس ها در طبقات جزئيات اجرائي کاسه توالت ايراني
 • جزئیات سرويس ها در طبقات جزئيات توالت فرنگی
 • جزئیات کانال های تاسيساتی جزئيات نصب هوا کش در سقف
 • دیتیل کانال های تاسيساتی جزئيات پوشش کانال کولر در بام با در پوش سنگی
 • جزئیات کانال های تاسيساتی جزئيات دودکش در بام
 • دیتیل کانال های تاسيساتی محل عبور لوله های تاسيساتی
 • جزئیات دست انداز بلوک بتنی جزئيات دست انداز باز شو تاسيسات
 • دیتیل دست انداز بام در پوش سنگی
 • جزئیات دست انداز بام در پوش فلزی

دیتیل های اجرایی سقف

 • دیتیل جانپناه بام جانپناه آجری
 • جزئیات جانپناه بام جانپناه بلوک بتنی
 • دیتیل در پوش بتنی در ديوار بلوک بتنی
 • جزئیات در پوش سنگی در ديوار بلوک بتنی
 • دیتیل در پوش فلزی در ديوار بلوک بتنی
 • جزئیات سقف کاذب با پوشش زيرين لمبه چوبی
 • دیتیل سقف کاذب لمبه آلومينيم
 • جزئیات سقف کاذب صفحات سبک گچی
 • دیتیل سقف کاذب صفحات سبک پيش ساخته
 • جزئیات نورگيرهای سقفی جزئيات نورگيری روی سقف صاف فابيس
 • دیتیل کف کاذب درطبقات با پوشش چوب يا ترکيبات پليمری
 • جزئیات سقف کاذب جزئيات دريچه بازديد
 • دیتیل سقفهای شيبدار بتنی با پوشش شيروانی
 • جزئیات سقفهای شيبدار بتنی با پوشش ورق موجدار گالوانيزه
 • دیتیل سقفهای شيبدار بتنی با پوشش ورقهای آردواز
 • جزئیات سقفهای شيبدار بتنی با پوشش ورقهای موجدار آزبستی
 • دیتیل زيرين سقفهای شيبدار با پوشش چوبی
 • جزئیات زيرين سقفهای شيبدار بااندود های سيمانی
 • دیتیل زيرين سقفهای شيبدار بتنی بااندود گچ
 • جزئیات زيرين سقفهای شيبدار فلزی با پوشش شيروانی
 • دیتیل سقفهای شيبدار فلزی با پوشش ورق موجدار گالوانيزه
 • جزئیات روئي سقفهای شيبدار با پوشش پانلهای ساندويچی
 • دیتیل سقفهای شيبدار فلزی با پوشش ورقهای آردواز
 • جزئیات سقفهای شيبدار فلزی با پوشش ورقهای موجدار آبزستی
 • دیتیل زيرين سقفهای شيبدار با پوشش چوبی
 • جزئیات زيرين سقفهای شيبدار بااندودهای سيمانی
 • دیتیل زيرين سقفهای شيبدار بااندودهای گچ
 • جزئیات سقفهای شيبدار طاق ضربی با پوشش شيروانی
 • دیتیل سقفهای شيبدار طاق ضربی با پوشش ورق موجدار گالوانيزه
 • جزئیات سقفهای شيبدار طاق ضربی با پوشش ورق های آردواز
 • دیتیل سقفهای شيبدار طاق ضربی با پوشش ورقهای موجدار آزبستی
 • جزئیات زيرين سقفهای شيبدار با پوشش چوبی
 • دیتیل زيرين سقفهای شيبدار بااندودهای سيمانی
 • جزئیات زيرين سقفهای شيبدار طاق ضربی با پوشش اندودهای گچ

دانلود دیتیل اجرایی سقف

دیتیل اجرایی سقف و کف سازی

 • دیتیل سقفهای شيبدار بتنی با پوشش شيروانی
 • جزئیات سقفهای شيبدار طاق ضربی با پوشش شيروانی
 • دیتیل سقفهای شيبدار فلزی با پوشش ورقهای موجدار آبزستی
 • جزئیات درز انبساط سقفهای شيبدار با پوشش ورقهای موجدار آزبست
 • دیتیل درز انبساط سقفهای شيبدار با پوشش ورقهای موجدار گالوانيزه
 • جزئیات درز انبساط سقفهای شيبدار با پوشش پانلهای ساندويچی
 • دیتیل درز انبساط سقفهای شيبدار با پوشش ورقهای آردواز
 • جزئیات درز انبساط سقفهای شيبدار با پوشش ورقهای گالوانيزه
 • دیتیل آبروی سقفهای شيبدار با پوشش ورق گالوانيزه ( شيرواني )
 • جزئیات آبرو سقفهای شيبدار با پوشش ورقهای آردواز
 • دیتیل آبرو سقفهای شيبدار با پوشش پانلهای ساندويچی
 • جزئیات آبرو سقفهای شيبدار با پوشش ورقهای گالوانيزه
 • دیتیل بازشو سقفهای شيبدار با پوشش ورق موجدارگالوانيزه
 • جزئیات سقفهای کاذب در سقفهای شيبدار با پوشش فلزی ( دامپا )
 • دیتیل نصب و آب بندی پنجره نورگير

دانلود مجموعه 25 عدد دیتیل اجرایی ستون

 • جزئیات نورگير پليمری سقف شيبدار با پوشش ورقهای آردواز
 • دیتیل نورگير پليمری سقف شيبدار با پوشش ورقهای موجدار
 • جزئیات خط الراس سقفهای شيبدار با پوشش شيروانی
 • دیتیل خط الراس سقفهای شيبدار با پوشش ورقهای آردواز
 • جزئیات خط الراس سقفهای شيبدار با پوشش ورقهای موجدار آزبستی
 • دیتیل خط الراس سقفهای شيبدار با پوشش پانل های ساندويچی
 • جزئیات باز شو سقفهای شيبدار با پوشش ورق موجدار آزبستی
 • دیتیل باز شو سقفهای شيبدار با پوشش ورقهای آردواز
 • جزئیات باز شو سقفهای شيبدار با پوشش پانلهای ساندويچی
 • دیتیل باز شو سقفهای شيبدار با پوشش ورقهای آردواز
 • جزئیات انتهای سقف شيبدار فلزی (درجهت مخالف شيب ) با پوشش ورق موجدار آزبستی
 • دیتیل کنسول سقفهای شيبدار با پوشش ورقهای آردواز
 • جزئیات کنسول سقفهای شيبدار با پوشش ورقهای موجدار سيمانی
 • دیتیل کنسول سقفهای شيبدار با پوشش ورقهای آردواز
 • جزئیات کنسول سقفهای شيبدار با پوشش ورقهای آزبستي
 • دیتیل اتصال پانل سقف شيب دار عايق دار
 • جزئیات دست انداز ديوارهای فلزی عايق دار
 • دیتیل آبروسقفهای شيبدار با پوشش پانلهای ساندويچي
 • جزئیات آبرومياني در سقف های شيبدار فلزی عايق دار
 • دیتیل آبرو کناری در سقف های شيبدار فلزی عايق دار
 • جزئیات دست انداز بام با درپوش فلزی
 • دیتیل کنسول فلزی سقف شيبدار

پسورد فایل:clupmemari.com

دانلود اجرایی دیوار

دانلود دیتیل اجرایی ستون

دانلود دیتیل اجرایی کف

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دیتیل سقف ” دانلود مجموعه 168 عدد دتایل اجرایی سقف ” – دیتیل کف سازی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *