کتاب مقررات ملی ساختمان مبحث 13 ” طراحی و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها “

تومان

مقررات ملی ساختمان مبحث 13

مبحث 13 مقررات ملی سـاختمان ايـران، بـه عنـوان فراگيرتـرين ضـوابط موجـود در عرصـه ساختمان، بي ترديد نقش مؤثری در نيل به اهداف عالي تأمين ايمنی، بهداشـت، سـلامت و صرفه اقتصادي فرد و جامعه دارد و رعايت آن ضمن تأمين اهداف مـذكور موجـب ارتقـاي كيفيت و افزايش عمر مفيد ساختمانها ميگردد. براساس اين اهميت، تدوين مقررات ملّی ساختمان كه به عنوان نقطه عطفي در تاريخ مهندسي ساختمان كشور محسـوب مـيشـود بيش از دو دهه است كه توسـط وزارت مسـكن و شهرسـازی آغـاز و بـا مشـاركت جامعـه مهندسی كشور و در قالب شورای تدوين مقررات ملّی سـاختمان و كميتـه هـای تخصصـی
مباحث، سازماندهی و بيوقفه سير تكامل خود را طي نمـوده اسـت.

در ايـن مسـير ضـمن تكميل و تجديدنظر مباحث از پيش تعريف شده و مطابقت آنها با مقتضيات شرايط كشـور از حيث اقتصادی، فنی، فرهنگی و اجتماعی، تدوين مباحث جديدی هم در دستور كار قرار گرفته است كه پس از تدوين نهايی و طي مراحل تصويب در اختيار جامعه مهندسـي قـرارخواهد گرفت.

مدارک فنی مقررات ملی ساختمان

در حال حاضر مدارك فنی متعددی نظير مقـررات ملّـی سـاختمان، آيـين نامـه هـا، استانداردها و مشخصات فنی در كشـور منتشـر مـي شـود و اسـتفاده كننـدگان لازم اسـت به تفاوتهای آنها از نظر هدف از تهيه هر مدرك، لازم الاجرا بودن، قلمـرو، حـدود تفصـيل، محتوا و ساير ويژگيهای خاص هر مدرك توجه داشته باشند كـه در مـورد مقـررات ملّـی ساختمان ميتوان ويژگی های زير را برشمرد:

  • مقررات ملّی ساختمان» در سراسر كشور لازم الاجرا است.
  • احكام «مقررات ملّی ساختمان» بهطور خلاصه و اجمالي تدوين ميشود.
  • با توجه به الزامي بودن «مقررات ملّی ساختمان» اين مقـررات فاقـد مـوارد توصـيه های و راهنمايی است.
  • مقررات ملّي ساختمان» بر هرگونه عمليـات سـاختمان نظيـر تخريـب، احـداث بنـا، تغيير كاربری، توسعه بنا، تعمير اساسی و نظاير آن حاكم است.

مقررات تدوين شده به خودی خود متضمن كيفيت سـاختمان هـا نيسـتند بلكـه در كنار تدوين مقررات مذكور توجه به امر ترويج و آموزش آن در ميان جامعه مهندسی كشـور به طور خاص و دانشجويان، دانش آموزان و آحاد مردم به طور عام از يك سو و ايجـاد نظـامی كارآمد برای اعمال و كنترل اين مقـررات و تنظـيم روابـط دخيـل در امـر سـاخت و سـاز، مسئوليت ها، شرح وظايف و مراحل قانونی اقدامات احداث، توسعه بنا، تغيير كاربری و ساير موارد مربوط به ساختمان از طرف ديگر، بايد همواره به عنوان راهكارها و ضمانت های اجرايی اين مقررات مد نظر سياست گزاران، مجريان و دست اندركاران ساخت و ساز قرار گيرد.

مقررات ملی ساختمان مبحث 15

مقررات ملی ساختمان مبحث 10

پسورد فایل:clupmemari.com

دکمه بازگشت به بالا
مشاوره رایگان
1
چطوری میتونم کمکتون کنم؟؟
کلوپ معماری
سفارش انجام پروژه