مبحث دوم مقررات ملی ساختمان – نظامات اداری سال 1385

تومان

مقررات ملی ساختمان مبحث 2

مقررات ملّي ساختمان ايران، مبحث دوم به عنوان فراگيرترين ضوابط موجـود در عرصـه ساختمان، بي ترديد نقش مؤثري در نيل به اهداف عـالي تـأمين ايمنـي، بهداشـت ، سلامت و صرفه اقتصادي فرد و جامعه دارد و رعايت آن ضمن تأمين اهـداف مـذكور موجب ارتقاي كيفيت و افزايش عمر مفيد ساختمان ها مي گردد.

مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

براساس اين اهميت ، تدوين مقررات ملي ساختمان كه به عنوان نقطه عطفي در تاريخ مهندسي ساختمان كشور محسوب ميشود بيش از دو دهه است كه توسط وزارت مسـكن و شهرسـازيآغاز و با مشاركت جامعه مهندسي كشور و در قالب شـوراي تـدوين مقـررات ملّـي ساختمان و كميته هاي تخصصي مباحث، سازماندهي و بيوقفه سير تكامـل خـود را طي نموده است.

تجدیدنظر مباحث

در اين مسير ضمن تكميل و تجديدنظر مباحث از پيش تعريف شده و مطابقت آنها با مقتضـيات شـرايط كشـور از حيـث اقتصـادي، فنـي، فرهنگـي و اجتماعي، تدوين مباحث جديدي هم در دستور كار قرار گرفتـه اسـت كـه پـس از تدوين نهايي و طي مراحل تصويب در اختيار جامعه مهندسي قرار خواهد گرفت.

مدارک فنی مبحث دوم

در حال حاضر مدارك فني متعددي نظير مقررات ملّي ساختمان، آئين نامه ها، استانداردها و مشخصات فني در كشور منتشر ميشود و استفاده كنندگان لازم است به تفاوت هاي آنها از نظر هدف از تهيه هر مدرك، لازم الاجـرا بـودن، قلمـرو، حـدود
تفصيل، محتوا و ساير ويژگيهاي خاص هر مدرك توجه داشته باشـند كـه در مـورد مقررات ملّي ساختمان ميتوان ويژگيهاي زير را بر شمرد:

  • مقررات ملي ساختمان» در سراسر كشور لازمالاجرا است.
  • احكام «مقررات ملّي ساختمان» به طور خلاصه و اجمالي تدوين ميشود.
  • با توجه به الزامي بودن «مقررات ملّي ساختمان» اين مقـررات فاقـد مـوارد توصيهاي و راهنمايي است.
  • مقررات ملّي ساختمان» بر هر گونه عمليات ساختمان نظير تخريب، احداث بنا، تغيير كاربري، توسعه بنا، تعمير اساسي و نظاير آن حاكم است.

دانلود رایگان کتاب مقررات ملی ساختمان مبحث 1

دکمه بازگشت به بالا
مشاوره رایگان
1
چطوری میتونم کمکتون کنم؟؟
کلوپ معماری
سفارش انجام پروژه