کتاب مقررات ملی ساختمان مبحث 1 (ویرایش اول) دانلود رایگان

تومان

مقررات ملی ساختمان ایران

مبحث 1

مبحث اول مقررات ملّی ساختمان تحت عنوان تعاریف، در قالب یکی از مجموعه مباحث مقررات ملی ساختمان مبحث 1 بمنظور آشنایی اولیه مهندسان و دست اندرکاران ساخت و ساز با الزامات، عناوین و بخشی از محتواي مباحث مقررات ملی ساختمان مبحث 1 و همچنین آشنایی با بعضی از تعاریف و اصطلاحات عمومی که در مباحث مذکور مورد استفاده قرار گرفته است، براي اولین بار در کشور تدوین شده است.

کلیات کتاب مقررات ملی ساختمان مبحث 1

این مبحث در دو بخش ارائه میگرد بخش اول به کلیات مباحث مقررات ملّی ساختمان و دامنه کاربرد آنها پرداخته است و در بخش دوم، برخی از اصلاحات و تعاریفی که کاربرد آنها در مجموعه مباحث مقررات ملّی ساختمان جنبه عمومیت دارد ارائه گردیده است.

قانون نظام مهندسی

در این مبحث ابتدا به تبیین آئین نامه اجرائی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و سپس به مجموع شیوهنامههاي آئیننامه اجرائی مصوب پرداخته شده است و براي هر یک از عوامل مؤثر در ساخت و ساز اعم از دستگاههاي اجرائی و عهدهدار کنترل، سازمانهاي نظام مهندسی ساختمان و مراجع صدور پروانه و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، تکالیف روشنی تعیینگردیده است.

مقررات ملی ساختمان مبحث 1

مبحث اول مقررات ملّی ساختمان براي نخستین بار با هدف آشنایی اولیه مهندسان و بهره برداران با موضوعات و دامنه کاربرد و تعاریف به کار برده شده در مباحث مقررات ملّی ساختمان تدوین گردیده است. بدیهی است اگرچه در این مبحث به برخی الزامات مقرر در مباحث یاد شده پرداخته شده است لیکن به منظور اطلاع کافی و بهره برداري از محتویات و کلیات هر مبحث، مراجعه به مبحث مربوطه الزامی است.

مبحث دوم

مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان تحت عنوان نظامات اداري، در مجموع در جهت تنسیق امور مهندسی و خدمات مورد انتظار به منظور رفع ابهامات و مشکلاتی که در اجراي قانون وجود داشت تنظیم گردیده است.در این مبحث ابتدا به تبیین آئیننامه اجرائی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و سپس به مجموع شیوه نامه هاي آئین نامه اجرائی مصوب پرداخته شده است و براي هر یک از عوامل مؤثر در ساخت و ساز اعم از دستگاه هاي اجرائی و عهده دار کنترل، سازمانهاي نظام مهندسی ساختمان و مراجع صدور پروانه و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، تکالیف روشنی تعیین گردیده است.

مقررات ملی ساختمان مبحث دوم

دکمه بازگشت به بالا
مشاوره رایگان
1
چطوری میتونم کمکتون کنم؟؟
کلوپ معماری
سفارش انجام پروژه