با استفاده از میانبرهای اتوکد به راحتی می توانیم افزایش سرعت طراحی با اتوکد را بالا ببریم تا در نتیجه بتوانیم بهترین و با کیفیت ترین طراحی ها را ارائه بدهیم.

دستورات اتوکد به ما کمک می کند تا بتوانیم در انجام پروژه اتوکد افزایش سرعت داشته باشیم تادر نهایت بهترین و با کیفیت ترین پروژه را تحویل کارفرما بدهیم.

دستورات اتوکد

با توجه به کلید های میانبری که در نرم افزار اتوکد وجود دارد می توانیم سرعت روند طراحی را افزایش بدهیم. با ما همراه باشید.

دستورات بخش Draw اتوکد

کلیدهای میانبر

کلیدهای ترکیبی

کاربرد

توضیحات

کاربرد 2d ، 3d

Line

L (LINE) + ENTER

ترسیم خطوط

با دستور LINE می توانیم انواع خطوط صاف را ترسیم کنیم.

2d

Polyline

POL (Pline) + ENTER

ترسیم خطوط منحنی

با دستور Polyline می توانیم انواع خطوط مرکبی ، منحنی را ترسیم کنیم.

2d

Circle

C (Circle) + ENTER

نرسیم دایره

با استفاده از دستور Circle میتوانیم دایره های 2 بعدی با شعاع های مختلف ترسیم کنیم.


2d


Arc

Ar (Arc) + ENTER

ترسیم کمان

با دستور Arc به راحتی می توانیم رسم کمان را انجام بدهیم.

2d

Rectangle

Rec (Rectangle) + ENTER

ترسیم مستطیل

با دستور Rectangle می توانیم انواع مستطیل را ایجاد کنیم.

2d

Center

C (Center) + ENTER

ترسیم بیضی

با استفاده از دستور Center می توانیم انواع بیضی ایجاد کنیم.

2d

Hatch

H (Hatch) + ENTER

هاشور زدن

با دستور Hatch می توانیم فضاهای انتخاب شده را هاشور بزنیم.

2d

Spiline fit

Spl (Spiline) + ENTER

ترسیم منحنی


با استفاده از Spiline fit می توانیم ترسیمات منحنی انجام بدهیم.

2d

Ray

Ray "Ray" + ENTER

ترسیم خطوط

با دستور Ray می توانیم ترسیم خطوط یک طرف ممتد را داشته باشیم.

2d

Divide

Div (Divide) + ENTER

تقسیم بندی

دستور Divide می تواند خطوط و ترسیمات را تقسیم بندی کند.

2d

Measure

Me (Measure) + ENTER

تقسیم بندی

دستور Measure با دستور Divide متفاوت بوده و فقط باید اندازه تقسیمات را وارد کنیم. 

2d

Region

Reg (Region) + ENTER

ناحیه بندی

با کمک دستور Region می توانیم ناحیه یا صفحه یک ترسیم را مشخص کنیم.

2d

Wipeout

Wa (Wipeout) + ENTER

ساخت صفحه

با دستور Wipeout می توان یک صفحه بر روی خطوط ترسیمی ایجاد کرد.

2d

3D Polyline

3D (3D Poly) + ENTER

ترسیم خطوط سه یعدی

دستور 3D Polyline به ما کمک می کند تا انواع خظوظ سه بعدی را ترسیم کنیم.

2d

Helix

He (Helix) + ENTER

ترسیم خطوط فنری

Helix انواع خطوط فنری را ایجاد می کند.

2d

Donut

Do (Donut) + ENTER

ترسیم حلقه توپر

با کمک Donut می توانیم انواع حلقه های توپر ایجاد کنیم.

2d