کلید های مخفی اتوکد ” دستورات ترسیمی اتوکد ” میانبرهای اتوکد

با استفاده از میانبرهای اتوکد به راحتی می توانیم افزایش سرعت طراحی با اتوکد را بالا ببریم تا در نتیجه بتوانیم بهترین و با کیفیت ترین طراحی ها را ارائه بدهیم.

دستورات اتوکد به ما کمک می کند تا بتوانیم در انجام پروژه اتوکد افزایش سرعت داشته باشیم تادر نهایت بهترین و با کیفیت ترین پروژه را تحویل کارفرما بدهیم. از این رو انجام پروژه معماری نقشه مهمی در پروژه های اتوکد داشته و باید با دانش و اطلاعات فنی بالا بتوانیم پروژه های معماری را هندل کنیم. دستورات اتوکد در انجام پروژه های معماری به ما کمک می کند تا سریعتر پروژه را انجام بدهیم. در این مقاله سعی بر این بوده تا بتوانیم به صورت خلاصه تمامی دستورات میانبر اتوکد را با توضیحات مربوط به کیبورد توضیح بدهیم.

یکی از مواردی که باید برای پروژه های خود در نظر بگیرید این است که بتوانید پروژه را در کوتاه ترین زمان و بالا بودن کیفیت انجام بدهید.

دستورات اتوکد

با توجه به کلید های میانبری که در آموزش اتوکد وجود دارد می توانیم سرعت روند طراحی را افزایش بدهیم. با ما همراه باشید.

دستورات بخش Draw اتوکد

کلیدهای میانبر

کلیدهای ترکیبی

کاربرد

توضیحات

کاربرد 2d ، 3d

Line

L (LINE) + ENTER

ترسیم خطوط

با دستور Line می توانیم انواع خطوط صاف را ترسیم کنیم.

2d


Polyline

POL (Pline) + ENTER


ترسیم خطوط منحنی

با دستور Polyline می توانیم انواع خطوط مرکبی ، منحنی را ترسیم کنیم.

2d

Circle

C (Circle) + ENTER

ترسیم دایره

با استفاده از دستور Circle میتوانیم دایره های 2 بعدی با شعاع های مختلف ترسیم کنیم.

2d

Arc

AR (Arc) + ENTER

ترسیم کمان

با دستور Arc به راحتی می توانیم رسم کمان را انجام بدهیم.

2d

Rectangle

REC (Rectangle) + ENTER

ترسیم مستطیل

با دستور Rectangle می توانیم انواع مستطیل را ایجاد کنیم.

2d

Center

C (Center) + ENTER

ترسیم بیضی

با استفاده از دستور Center می توانیم انواع بیضی ایجاد کنیم.

2d

Hatch

H (Hatch) + ENTER

هاشور زدن

با دستور Hatch می توانیم فضاهای انتخاب شده را هاشور بزنیم.

2d

Spiline fit

SPL (Spiline) + ENTER

ترسیم منحنی

با استفاده از Spiline fit می توانیم ترسیمات منحنی انجام بدهیم.

2d

Ray

RAY (Ray) + ENTER

ترسیم خطوط

با دستور Ray می توانیم ترسیم خطوط یک طرف ممتد را داشته باشیم.

2d

Divide

DIV (Divide) + ENTER

تقسیم بندی

دستور Divide می تواند خطوط و ترسیمات را تقسیم بندی کند.

2d

Measure

ME (Measure) + ENTER

تقسیم بندی

دستور Measure با دستور Divide متفاوت بوده و فقط باید اندازه تقسیمات را وارد کنیم. 

2d

Region

REG (Region) + ENTER

ناحیه بندی

با کمک دستور Region می توانیم ناحیه یا صفحه یک ترسیم را مشخص کنیم.

2d

Wipeout

WA (Wipeout) + ENTER

ساخت صفحه

با دستور Wipeout می توان یک صفحه بر روی خطوط ترسیمی ایجاد کرد.

2d

3D Polyline

3D (3D Poly) + ENTER

ترسیم خطوط سه یعدی

دستور 3D Polyline به ما کمک می کند تا انواع خظوظ سه بعدی را ترسیم کنیم.

2d

Helix

HE (Helix) + ENTER

ترسیم خطوط فنری

Helix انواع خطوط فنری را ایجاد می کند.

2d

Donut

DO (Donut) + ENTER

ترسیم حلقه توپر

با کمک Donut می توانیم انواع حلقه های توپر ایجاد کنیم.

2d

دستورات بخش Modify اتوکد

کلیدهای میانبر

کلیدهای ترکیبی

کاربرد

توضیحات

کاربرد 2d ، 3d

Move

M (Move) + ENTER

جابحایی - کشیدن - حرکت

با دستور LINE می توانیم انواع خطوط صاف را ترسیم کنیم.

2d


Rotate

RO (Rotate) + ENTER

چرخش - گردش

با دستور Polyline می توانیم انواع خطوط مرکبی ، منحنی را ترسیم کنیم.

2d

Trim

TR (Trim) + ENTER

بریدن خطوط

با استفاده از دستور Circle میتوانیم دایره های 2 بعدی با شعاع های مختلف ترسیم کنیم.

2d

Extend

EX (Extend) + ENTER

حذف خطوط اضافه

با دستور Arc به راحتی می توانیم رسم کمان را انجام بدهیم.

2d

Erase

E (Erase) + ENTER

پاک کردن

با دستور Rectangle می توانیم انواع مستطیل را ایجاد کنیم.

2d

Copy

CO (Copy) + ENTER

کپی کردن

با استفاده از دستور Center می توانیم انواع بیضی ایجاد کنیم.

2d

Mirror

MI (Mirror) + ENTER

آینه - قرینه

با دستور Hatch می توانیم فضاهای انتخاب شده را هاشور بزنیم.

2d

Fillet

F (Fillet) + ENTER

گرد کردن گوشه ها

با استفاده از Spiline fit می توانیم ترسیمات منحنی انجام بدهیم.

2d

Chamfer

CHA (Chamfer) + ENTER

پخ شدن گوشه ها

با دستور Ray می توانیم ترسیم خطوط یک طرف ممتد را داشته باشیم.

2d

Blend Curves

B (Blend) + ENTER

ترسیم منحنی های مماس

دستور Divide می تواند خطوط و ترسیمات را تقسیم بندی کند.

2d

Explode

EX (Explode) + ENTER

استخراج - منفجر شدن

دستور Measure با دستور Divide متفاوت بوده و فقط باید اندازه تقسیمات را وارد کنیم. 

2d

Stretch

ST (Stretch) + ENTER

کشیدن 

با کمک دستور Region می توانیم ناحیه یا صفحه یک ترسیم را مشخص کنیم.

2d

Scale

SC (Scale) + ENTER

مقیاس

با دستور Scale می توانیم شکل های ترسیم شده را کوچیک یا بزرگ کنیم.

2d

Rectangular Array

AR (Rectangular Array) + ENTER

کپی منظم

دستور Rectangular Array به ما کمک می کند تا انواع کپی منظم ماتریسی " ستونی و ردیفی " ترسیم کنیم.

2d

Patch Array

AR (Patch Array) + ENTER

کپی منظم

با استفاده از Patch array کپی منظم در امتداد یک مسیر صورت می گیرد.

2d

Offset

O (Offset) + ENTER

ایجاد خطوط موازی

با کمک ابزار Offset می توانیم انواع خطوط موازی ، کمان ، چند ضلعی ترسیم کنیم.

2d

Lengthen

LE (Lengthen) + ENTER

نمایش طول و زاویه خط

کاربرد Lengthen نمایش اندازه طول خط می باشد.

2d

Edit Polyline

ED (Pedit) + ENTER

ویرایش چند خطی

با کمک Edit Polyline می توانیم خطوط ترسیمی با ابزار Polyline را ویرایش کنیم.

2d

Edit Espline

SP (EsplineEdit) + ENTER

ویرایش منحنی

با استفاده از ابزار Edit Spline می توانیم انواع منحنی را ویرایش کنیم.

2d

Edit Hatch

H (HatchEdit) + ENTER

ویرایش هاشور

با دستور Hatch Edit می توانیم انواع هاشور را ادیت کنیم.

2d

Edit Array

AR (EditArray) + ENTER

ویرایش آرایه ها

با کمک Edit Array می توانیم انواع آرایه های ترسیمی را ویرایش کنیم.

2d

Align

AL (Align) + ENTER

هم ترازی

با کمک دستور Align می توانیم چند ابزار را یکجا انتخاب کنیم. Scale ، Rotate ، Move 

2d

Break

BR (Break) + ENTER

شکستن خطوط

با کمک ابزار Break می توانیم انواع خطوط را برش بزنیم.

2d

Break at Paint

BRE (BreakatPaint) + ENTER

ایجاد برش در خطوط ترسیمی

با کمک BreakatPaint می توانیم با نشانه گذاری خطوط را اصلاخ کنیم.

2d

Join

J (Join) + ENTER

یکپارچه کردن خطوط

با کمک ابزار Join می توانیم چندین شکل را یکپارچه کنیم.

2d

Reverse

REV (Reverse) + ENTER

برعکس کردن خطوط

با دستور Reverse می توانیم خطوط ترسیمی را برعکس کنیم.

2d

دستورات بخش Annotation اتوکد

کلیدهای میانبر

کلیدهای ترکیبی

کاربرد

توضیحات

کاربرد 2d ، 3d

Multiline Text

T (Mtext) + ENTER

درج متن

با دستور Multiline Text می توانیم انواع مختلف نوشته را درج کنیم.

2d


Dimension

DIME (Dimension) + ENTER

تنظیمات اندازه گذاری

با دستور Dimension می توانیم اندازه گذاری های انجام شده را ویرایش کنیم.

2d

Linear

DLI (Linear) + ENTER

اندازه گذاری خطی

با استفاده از Linear می توانیم اندازه گذاری خطی انجام بدهیم.

2d

Aligned

DAL (Aligned) + ENTER

اندازه گذاری مورب

با دستور Aligned به راحتی می توانیم اندازه گذاری مورب انجام بدهیم.

2d

Angular

DAN (Angular) + ENTER

اندازه گذاری زاویه

با دستور Angular می توانیم اندازه گذاری زاویه را بدست آوریم.

2d

Arc Length

DAR (Arc Length) + ENTER

اندازه گذاری طول کمان

با استفاده از Arc Length می توانیم اندازه گذاری طول کمان را بدست آوریم.

2d

Radius

DRA (Radius) + ENTER

اندازه گذاری شعاع

با کمک دستور Radius می توانیم اندازه گذاری شعاع دایره را بدست آوریم.

2d

Diameter

DIA (Diameter) + ENTER

اندازه گذاری قطر دایره

با استفاده از Diameter می توانیم اندازه قطر دایره را بدست آوریم.

2d

Ordinate

DOR (Ordinate) + ENTER

اندازه گذاری مختصات نقاط

با کمک دستور Ordinate می توانیم اندازه گذاری مختصات نقاط را بدست بیاوریم.

2d

Jogged

JOG (Jogged) + ENTER

اندازه گذاری شعاع دایره به صورت شکسته

دستور Jogged به ما کمک می کند تا بتوانیم شعاع دایره را به صورت شکسته ایجاد کنیم.

2d

Leader

LEA (Leader) + ENTER

ایجاد اشیاء راهنما

با کمک دستور Leader می توانیم اشیاء راهنما ایجاد کنیم.

2d

Collect

COLL (Collect) + ENTER

سازماندهی اشیاء راهنما

با کمک دستور Collect می توانیم اشیاء را سازماندهی کنیم.

2d

Table

DO (Table) + ENTER

ایجاد جدول

با کمک Table می توانیم جداول را ویرایش کنیم.

2d

Text Style

ST (Style) + ENTER

ویرایش نوشته ها

با استفاده از Text Style می توانیم نوشته ها را ویرایش کنیم.

2d

Dimension Style

DIMSTY (DimStyle) + ENTER

ایجاد یا تنظیم سبک های اندازه گذاری

با کمک دستور Dimension Style می توانیم سبک های اندازه گذاری را ویرایش کنیم.

2d

Multileader Style

MLEADERS (Multileader Style) + ENTER

ویرایش اشیاء رهبر

با کمک دستور Multileader Style می توانیم اشیاء راهنما را ویرایش کنیم.

2d

Table Style

TAB (Table Style) + ENTER

ویرایش جدول ها

با استفاده از Table Style می توانیم جداول را ویرایش کنیم.

2d

دستورات بخش Layers اتوکد

کلیدهای میانبر

کلیدهای ترکیبی

کاربرد

توضیحات

کاربرد 2d ، 3d

Layer Properties

LAY (Layer) + ENTER

لایه بندی


با استفاده از Layer Properties می توانیم لایه های متعددی ایجاد کنیم.

2d


Isolate

LAYI (Layiso) + ENTER

خاموش یا قفل کردن لایه ها


با کمک دستور Isolate می توانیم لایه های ایجاد شده را قفل یا خاموش کنیم.

2d

Off

LAYO (layoff) + ENTER

منجمد کردن موضوعات لایه ها

با استفاده از دستور Off میتوانیم لایه های روشن را خاموش کنیم.

2d

Freeze

LAYF (Layfrz) + ENTER

پنهان کردن لایه ها

با کمک دستور Freeze می توانیم لایه ها را منجمد کنیم.

2d

Lock

LAYL (Laylok) + ENTER

قفل کردن لایه ها

با کمک دستور Lock می توانیم بایه های ایجاد شده را قفل کنیم.

2d

Make Current

LAYM (Laymcur) + ENTER

انتقال ویژگی لایه ها

با استفاده از دستور Make Current می توانیم ویژگی های یک لایه را به لایه جاری انتقال بدهیم.

2d

Turn All Layers on

LAYO (Layon) + ENTER

روشن کردن تمامی لایه ها

با اجرای دستور Turn All Layers on تمامی لایه ها روشن می شوند.

2d

Unisolate

 LAYU (Layunizo) + ENTER

خارج کردن لایه ها از ایزوله

با اجرای دستور Unisolate تمام لایه ها از حالت ایزوله خارج می شوند.

2d

Thaw All Layers

LAYT (Laythw) + ENTER

خارج کردن لایه های منجمد شده

با اجرای دستور Thaw All Layers تمامی لایه ها از حالت فریز خارج می شوند.

2d

Unlock

LAYU (Layulk) + ENTER

فعال سازی لایه های قفل شده

با کمک دستور Unlock تمامی لایه ها از حالت قفل خارج می شوند.

2d

Match Layer

LAYM (Laymch) + ENTER

ادغام کردن چندین لایه

با اجرای دستور Match Layer می توانیم چندین لایه را با یکدیگر ادغام کنیم.

2d

Previous

LAYE (Layerp) + ENTER

دسترسی به لایه قبلی

با اجرای دستور Previous می توانیم به دسترسی لایه قبلی برگردیم.

2d

Change To Current Layer

LAYC (Laycur) + ENTER

انتقال موضوع لایه ها به یکدیگر

با اجرای Change To Current Layer می توانیم موضوع لایه ها را به یک دیگر انتقال بدهیم.

2d

Copy Objects To New Layer

Copyto (Copytolayer) + ENTER

کپی کردن لایه ها به لایه جدید

با کمک دستور Copy Objects To New Layer می توانیم ویژگی های یک لایه را به لایه جدید اضافه کنیم.

2d

Layer Walk

LAYW (LayWalk) + ENTER

مخفی یا آشکار کردن لایه

با دستور Layer Walk می توانیم لایه ها را پنهان یا آشکار کنیم.

2d

Vp Freeze In All View Ports  Except Current

LAYV (Layvpi) + ENTER

کپی منظم

با استفاده از Patch array کپی منظم در امتداد یک مسیر صورت می گیرد.

2d

Merge

LAYM (Laymrg) + ENTER

ادغام کردن لایه ها با یکدیگر

با کمک دستور Merge می توانیم لایه ها را با یکدیگر ادغام کنیم.

2d

Delete

LAYD (Laydel) + ENTER

حذف لایه های ایجاد شده

با کمک دستور Delete می توانیم لایه ها را حذف کنیم.

2d

Locked Layer Fading

LAYLO (Laylockfadectl) + ENTER

قفل کردن ویژگی لایه ها

با کمک دستور Locked Layer Fading می توانیم ویژگی های لایه ها را قفل کنیم.

2d

دستورات بخش Blocks اتوکد

کلیدهای میانبر

کلیدهای ترکیبی

کاربرد

توضیحات

کاربرد 2d ، 3d

Insert Block

INS (Inset) + ENTER

درج بلاک 

با کمک Insert Block می توانیم انواع بلوک داخل برنامه اضافه کنیم.

2d

Create

BLO (Block) + ENTER

ایجاد بلوک های ترسیمی

با کمک Create می توانیم بلوک های ترسیمی ایجاد کنیم.

2d

 Block Editor

BED (Bedit) + ENTER

ادیت بلوک های ترسیمی

با استفاده از  Block Editor می توانیم بلوک های ترسیمی را ادیت کنیم.

2d

Single

EATTE (Eattedit) + ENTER

ادیت ویژگی های بلوک

یا کمک دستور Single می توانیم ویژگی های بلوک را ادیت کنیم.

2d

Define Attributes

ATTD (Attdes) + ENTER

ایجاد Attribute

با ساتفاده از Define Attributes می توانیم Attribute ایجاد کنیم.

2d

Attribute , Block Attributes Manager

BATTM (Battman) + ENTER

تغییر ترتیب Attribute

با اجرای دستور Attribute , Block Attributes Manager می توانیم ترتیب Attributes ها را تغییر بدهیم.

2d

Synchronize Attributes 

ATTS (Attsync) + ENTER

همگام سازی  Attributes 

با دستور Synchronize Attributes می توانیم Attributes ها را همگام سازی کنیم.

2d

Retain Attributes Display

 ATTD (Attdisp) + ENTER

ادیت ویژگی های Attributes

با دستور Retain Attributes Display می توانیم ویژگی های Attributes را تعییر بدهیم.

2d

Set Base Point

BAS (Base) + ENTER

رنگ آمیزی بلوک ها

با استفاده از Set Base Point می توانیم بلوک ها را رنگ کنیم.

2d

دستورات بخش Properties اتوکد

کلیدهای میانبر

کلیدهای ترکیبی

کاربرد

توضیحات

کاربرد 2d ، 3d

Match Properties

MATCHP (Matchprop) + ENTER

انتقال ویژگی یک موضوع

با استفاده از دستور Match Properties می توانیم ویژگی های یک موضوع را تغییر بدهیم.

2d

Object Color

COL (Color) + ENTER

ست کردن رنگ برای یک موضوع 

با استفاده از دستور Object Color می توانیم رنگ اشکال یا خطوط را تغییر دهیم. 

2d

Linewoight

LWEI (Lweight) + ENTER

تغییر ضریب ضخامت خطوط

با کمک Linewoight می توانیم ضریب ضخامت خطوط را تغییر بدهیم.

2d

Linetype

LINET (Linetype) + ENTER

تغییر نوع خط موضوعات

با کمک دستور Linetype می توانیم نوع خط موضوعات را تغییر بدهیم.

2d

Plot Style

PLOTS (Plotstyle) + ENTER

پلات گرفتن نهایی

با کمک Plot Style می توانیم نقشه های ترسیمی را پلات بگیریم.

2d

transparency

CETRAN(Cetransparency) + ENTER

تغییر موضوعات

با کمک transparency می توانیم ویژگی های موضوعات را تغییر بدهیم.

2d

List

LIS (List) + ENTER

نمایش ویژگی های یک موضوع

با کمک دستور List می توانیم ویژگی های خطوط ترسیمی را بینیم.

2d

دستورات بخش Groups اتوکد

کلیدهای میانبر

کلیدهای ترکیبی

کاربرد

توضیحات

کاربرد 2d ، 3d

Measure

MEA + ENTER

اندازه گیری 

با استفاده از ابزار Measure می توانیم در نقشه های خیلی بزرگ اندازه گیری سریعتری انجام دهیم.

2d

Distance

MEA (Distance) + ENTER

اندازه گیری خطوط

با کمک Distance می توانیم با متر ، زاویه ، اختلاف طول و ...خطوط 2 بعدی را محاسبه کنیم.

2d

Radius

MEA (Radius) + ENTER

اندازه گیری شعاع

با استفاده از ابزار Radius می توانیم شعاع دایره یا کمان را محاسبه کنیم.

2d

Angle

MEA (Angle) + ENTER

اندازه گیری زاویه


با استفاده از Angle می توانیم زاویه خطوط را محاسبه کنیم.

2d

Area

MEA (Area) + ENTER

محاسبه محیط و مساحت

با کمک ابزار Area می توانیم محاسبه احجام را انجام بدهیم.

3d.2d

Volume

MEA (Volume) + ENTER

اندازه گیری

با کمک دستور Volume می توانیم اندازه گیری انجام بدهیم.

3d.2d

Quick Select

QSELECT + ENTER

انتخاب کردن آبجکت ها و خطوط

با دستور Quick Select می توانید آبجکت ، خطوط را باهم انتخاب کنیم.

2d

Select All

AL_SELALL + ENTER

انتخاب همه

با دستور Select All می توانیم همه ترسیمات را یکجا انتخاب کنیم.

2d

Quick Calculator

QuickCALC + ENTER

ماشین حساب 

با کمک Quick Calculator می توانیم می توانیم ماشین حساب مجازی داشته باشیم.

2d

دستورات بخش Utilities اتوکد

کلیدهای میانبر

کلیدهای ترکیبی

کاربرد

توضیحات

کاربرد 2d ، 3d

Measure

MEA + ENTER

اندازه گیری 

با استفاده از ابزار Measure می توانیم در نقشه های خیلی بزرگ اندازه گیری سریعتری انجام دهیم.

2d

Distance

MEA (Distance) + ENTER

اندازه گیری خطوط

با کمک Distance می توانیم با متر ، زاویه ، اختلاف طول و ...خطوط 2 بعدی را محاسبه کنیم.

2d

Radius

MEA (Radius) + ENTER

اندازه گیری شعاع

با استفاده از ابزار Radius می توانیم شعاع دایره یا کمان را محاسبه کنیم.

2d

Angle

MEA (Angle) + ENTER

اندازه گیری زاویه


با استفاده از Angle می توانیم زاویه خطوط را محاسبه کنیم.

2d

Area

MEA (Area) + ENTER

محاسبه محیط و مساحت

با کمک ابزار Area می توانیم محاسبه احجام را انجام بدهیم.

3d.2d

Volume

MEA (Volume) + ENTER

اندازه گیری

با کمک دستور Volume می توانیم اندازه گیری انجام بدهیم.

3d.2d

Quick Select

QSELECT + ENTER

انتخاب کردن آبجکت ها و خطوط

با دستور Quick Select می توانید آبجکت ، خطوط را باهم انتخاب کنیم.

2d

Select All

AL_SELALL + ENTER

انتخاب همه

با دستور Select All می توانیم همه ترسیمات را یکجا انتخاب کنیم.

2d

Quick Calculator

QuickCALC + ENTER

ماشین حساب 

با کمک Quick Calculator می توانیم می توانیم ماشین حساب مجازی داشته باشیم.

2d

دستورات بخش Clipboard اتوکد

کلیدهای میانبر

کلیدهای ترکیبی

کاربرد

توضیحات

کاربرد 2d ، 3d

Paste

PASTECLIP + ENTER

جایگذاری کپی

با استفاده از ابزار Paste می توانیم کپی های انجام شده را جایگذاری کنیم.

2d

Paste as block

PASTEBLOCK + ENTER

جایگذاری بلوک ها

با کمک Paste as block می توانیم بلوک های انتخابی را جایگذاری کنیم

2d

Paste as hyperlink

PASTEASHYPERLINK + ENTER

جایگذاری با لینک

با استفاده از ابزار Paste as hyperlink می توانیم با لینک پیوست جایگذاری کنیم.

2d

Paste to orginal cordinates

PASTEORIG + ENTER

جایگذاری مختصات اصلی

با استفاده از Paste to orginal cordinates می توانیم جایگذاری مختصات اصلی را انجام بدهیم.

2d

Paste special

PASTESPEC + ENTER

جایگذاری اختصاصی

با کمک ابزار Paste special می توانیم جایگذاری با تنظیمات انجام بدهید.

2d

Cut

CUTCLIP + ENTER

بریدن

با کمک دستور Cut می توانید ترسیمات را برش بزنید.

2d

Copy Clip

COPYCLIP + ENTER

کپی برداری

با دستور Copy Clip می توانید آبجکت ، خطوط را کپی کنید.

2d

دستورات بخش view اتوکد

کلیدهای میانبر

کلیدهای ترکیبی

کاربرد

توضیحات

کاربرد 2d ، 3d

Base

BASE + ENTER

طراحی پایه پروژه

با استفاده از دستور Base می توانیم در پروژه ها پایه ای برای پروژه تعریف کنیم.

2d

Section view style

SECTIONVIEWSTYLE + ENTER

تعیین خط برش در پروژه

با کمک Section view style می توانیم برای پروژه ها خط برش تعیین کنیم.

2d

Detail view style

DETAILVIEWSTYLE + ENTER

نمایش دیتیل و جزئیات

با استفاده از ابزار Detail view style می توانیم دیتیل برش ها را مشاهده کنیم.

2d

دستورات بخش واحد های ترسیمی اتوکد

کلیدهای میانبر

کلیدهای ترکیبی

کاربرد

توضیحات

کاربرد 2d ، 3d

Units

UN + ENTER

نمایش واحد اندازه گیری

با استفاده از دستور Units می توانیم واحد اندازه گیری را مشخص کنیم.

2d

Undo

UNDO + ENTER

بازگشت ترسیمات

با کمک Undo می توانیم ترسیمات اجرا شده را بازبینی کنیم.

2d

Redo

REDO+ ENTER

بازیابی برگشت دستور

با استفاده از ابزار Redo می توانیم دیتیل برش ها را مشاهده کنیم.

2d

Unite

UNITE + ENTER

اتصال خطوط به یکدیگر

با استفاده از دستور Unite می توانیم خطوط را به یکدیگر متصل کنیم.

2d

Hide

HI + ENTER

مخفی سازی

با استفاده از دستور Hide می توانیم اشیاء ترسیم شده را مخفی کنیم.

2d

Unhide

UNHI + ENTER

بازگشت اشیاء مخفی شده

با کمک دستور Unhide می توانیم مخفی سازی را غیر فعال کنیم.

2d

Save

SAVE + ENTER

ذخیره فایل

با کمک دستور Save می توانیم پروژه ها را ذخیره کنیم.

2d

Save as

SAVEAS + ENTER

ذخیره فایل در مسیر مشخص

با کمک دستور Save as می توانیم پروژه ها را ئر مسیر مشخص ذخیره کنیم.

2d

Print

PRINT + ENTER

پرینت یا پلات

با کمک دستور Print می توانیم نقشه های طراحی شده را پرینت یا پلات بگیریم.

2d

Open

OPEN + ENTER

بازکردن پروژه

با کمک دستور Open می توانیم سند هایی با پسوند اتوکد را باز کنیم.

2d

New

NEW + ENTER

بازکردن سند جدید

با کمک دستور New می توانیم سند جدید باز کنیم.

2d

Export

EXPORT + ENTER

خروجی از پروژه با پسوند مشخص

با استفاده از دستور Export می توانیم پروژه اتومد را با پسوند های مختلف خروجی بگیریم.

2d

Import

Import + ENTER

وارد کردن قایل های مرتبط نرم افزار

با کمک دستور Import می توانیم سندهای جدیدی وارد نرم افزار کنیم.

2d

Options

OPT + ENTER

تنظیمات اتوکد

با استفاده از نرم افزار Options می توانیم تنظیمات مربوط به نرم افزار را دراختیار داشته باشیم

2d

Share

SHARE + ENTER

ارسال به دوستان

با کمک Share می توانیم پروژه های انجام شده را برای دوستان و آشنایان ارسال کنیم.

2d

F1

F1

راهنمای نرم افزار

با کمک کلید میانبر F1 می توانیم از سایت اتوکد راهنمایی دریافت کنیم.

2d

F2

F2

نمایش دستورات اجرا شده

با کمک کلید میانبر F2 می توانیم دستورات اجرا شده را مشاهده کنیم.

2d

F3

F3

فعال سازی OSNAP

با کمک کلید میانبر F3 می توانیم دستور OSNAP را فعال و غیر فعال کنیم.

2d

F4

F4

فعال سازی 3DOSNAPE

با کمک کلید میانبر F4 می توانیم دستور 3DOSNAPE را فعال یا غیر فعال کنیم.

2d

F5

F5

تغییر جهت پروژه

با کمک کلید میانبر F5 می توانیم جهت نمایش پروژه را تغییر بدهیم.

2d

F6

F6

فعال سازی DYNAMIC

با کمک کلید میانبر F6 می توانیم دستور DYNAMIC فعال یا غیر فعال کنیم.

2d

F7

F7

فعال سازی GRID

با کمک کلید میانبر F7 می توانیم دستور GRID فعال یا غیر فعال کنیم.

2d

F8

F8

فعال سازی ORTHO

با کمک کلید میانبر F8 می توانیم دستور ORTHO را فعال یا غیر فعال کنیم.

2d

F9

F9

فعال سازی SNAP

با کمک کلید میانبر F9 می توانیم دستور SNAP را فعال یا غیر فعال کنیم.

2d

F10

F10

فعال سازی POLAR

با کمک کلید میانبر F10 می توانیم دستور POLAR را فعال یا غیر فعال کنیم.

2d

F11

F11

فعال سازی OBJECT SNAP

با کمک کلید میانبر F11 می توانیم دستور OBJECT SNAP را فعال یا غیر فعال کنیم.

2d

F12

F12

فعال سازی DYNAMIC INPUT

با کمک کلید میانبر F12 می توانیم دستور DYNAMIC INPUT را فعال یا غیر فعال کنیم.

2d

Space

Space

اجرا دوباره دستور

با کمک دستور Space می توانیم دستور اجرا شده را دوباره اجرا کنیم.

2d

Close

CLOSE + ENTER

بستن پنجره در حال نمایش

با کمک دستور Close می توانیم پنجره باز شده را ببندیم.

2d

Close All

CLOSEALL + ENTER

بستن کامل نرم افزار

با کمک دستور Closeall می توانیم تمامی پنجره ها را باهم ببندیم.

2d

دستورات بخش زوم و پن اتوکد

کلیدهای میانبر

کلیدهای ترکیبی

کاربرد

توضیحات

کاربرد 2d ، 3d

Pan

PAN + ENTER

جابجایی اشیاء

با کمک ابزار Pan می توانیم ترسیمات انجام شده برای نمایش را جابجا کنیم.

2d

Zoom Extents

ZOOM EXTENTS

بزرگنمایی ترسیمات

با کمک Zoom Extents می توانیم ترسیمات را بزرگتر کنیم.

2d

Zoom window

ZOOM WINDOW

بزرگنمایی با ابعاد دلخواه

با کمک ابزار Zoom window می توانیم با ابعاد دلخواه ترسیمات را بزرگتر کنیم.

2d

Zoom previous

ZOOM PREVIOUS

بازگشت به حالت اولیه دستور

با کمک ابزار Zoom previous می توانیم دستور زوم را به حالت اول بازیابی کنیم.

2d

Zoom realtime

ZOOM REALTIME

بزرگنمایی با مقیاس

با کمک دستور Zoom realtime می توانیم با مقیاس دلخواه بزرگنمایی ها را انجام بدهیم.

2d

Zoom all

ZOOM ALL

بزرگنمایی تمامی دستورات

با کمک دستور Zoom all می توانیم تمامی دستورات را بزرگ کنیم.

2d

Zoom dynamic

ZOOM DYNAMIC

بزرگنمایی داینامیک

با کمک دستور Zoom dynamic می توانیم بزرگنمایی را به صورت داینامیک انجام بدهیم.

2d

Zoom scale

ZOOM SCALE

بزرگنمایی با مقیاس

با ابزار Zoom scale می توانیم با مقیاس دلخواه بزرگنمایی را انجام بدهیم.

2d

Zoom center

ZOOM CENTER

بزرگنمایی طبق نقطه مرکزی

با کمک دستور Zoom center می توانیم طبق نقطه مرکزی بزرگنمایی را انجام بدهیم.

2d

Zoom object

ZOOM OBJECT

بزرگنمایی آبجکت

با کمک دستور Zoom object می توانیم بزرگنمایی آبجکت ها را انجام بدهیم.

2d

Zoom in

ZOOM IN

بزرگنمایی با ابعاد مشخص

با کمک دستور Zoom in می توانیم با ابعاد مشخص بزرگنمایی را انجام بدهیم.

2d

Zoom out

ZOOM OUT

بازگشت به حالت قبلی دستور

با کمک ابزار Zoom out می توانیم به حالت اولیه بزرگنمایی را انجام بدهیم.

2d

برای اینکه بتوانیم تمامی دستورات اتوکد را به صورت یکجا یاد بگیریم می توانیم با نوت برداری از سایت و انجام پروژه ها تجربه خود را نسبت به طراحی و ترسیم بالا ببریم. نکته ای که در برنامه اتوکد حائز اهمیت بوده دستورات کلیدی اتوکد بوده چرا که این دستورات به ما کمک می کند تا بتوانیم سرعت طراحی را بالا برده و تمامی دستورات اتوکد را به صورت یکجا یاد بگیریم.

‫2 دیدگاه ها

  1. با سلام و خسته نباشید خدمت شما
    من خیلی گشتم تا بتونم تمامی دستورات اتوکد رو پیدا کنم تا با استفاده از میانبر هاش سرعت طراحیمو بالا ببرم که با سایت شما آشنا شدم.
    دمتون گرم خداییش

    1. سلام وقت شما هم بخیر
      لیست کامل میانبر های اتوکد در قالب پی دی اف در حال آماده سازی و بزودی بر روی سایت آپلود میشه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
مشاوره رایگان
1
چطوری میتونم کمکتون کنم؟؟
کلوپ معماری
سفارش انجام پروژه