مبحث 6 ویرایش 92 مقررات ملی ساختمان ایران (ویرایش سوم) دانلود رایگان

تومان

مبحث 6 ویرایش 92 بارهای وارد بر ساختمان

مبحث 6 ویرایش مقررات ملّی ساختمان كه مربوط به “بارهاي وارد بر ساختمان” است اولين بار در سال 1380 منتشر گرديد و دو آيين نامه موجود در كشور را تحت عناوين: آيين نامه حداقل بار وارده بر ساختمان ها و ابنيه فنی – استاندارد شماره 519 سال 1379 ،و” آيين نامه طراحي ساختمان ها در برابر زلزله” استاندارد شماره 2800 سال 1378 را در برگرفت. ويرايش دوم اين مبحث نيز در سال 1384 و در پي تغييرات گسترده در ويرايش سوم استاندارد 2800 انتشار يافت.با توجه به توسعه ساخت و ساز در كشور و همچنين پيشرفت هاي ايجاد شده در علم مهندسي عمران لزوم بازنگري ويرايش دوم و بروز رساني آن براساس آخرین ویرایش آيين نامه هاي معتبر دنیا در زمینه تدوین آيين نامه هاي بارگذاري ضروري به نظر ميرسد.

مبحث 6 ویرایش سوم

اين مبحث حداقل الزامات بارگذاری براي طراحي ساختمان ها و ساير سازه هاي موضوع اين مقررات را تعيين مي نمايد. بارها و تركيبات بار اختصاص داده شده كه هماهنگ با يكديگر تعريف شده اند، براي استفاده در روش های طراحی متفاوت بيان شده است.

اثرات بار

نيروها يا تغييرشكل هايی كه در اعضاي سازهاي در اثر بارهاي اعمالي ايجاد ميشود.

بارها

نيروها يا ساير عواملي كه ناشي از وزن كل مصالح سازه، ساكنان آن و ساير لوازم داخلي بوده يا ناشي از اثرات محيطی، تغييرات حركتي، و تغييرات ابعاد مفيد ميباشد. بارهاي ثابت بارهايی هستند كه تغييرات آنها در طول زمان به ندرت اتفاق ميافتد،ساير بارها بارهاي متغير ميباشد.

بناها و تاسيسات ضروري

ساختمان ها يا ساير سازه هايی كه بايد در شرايط وقوع حوادث شديد و بحراني بارهای محيطي مانند سيل، باد، برف و زلزله قابليت بهره برداري و استفاده بيوقفه را داشته باشند.

مقاوت اسمی ” مبحث 6 ویرایش 92 مقررات ملی ساختمان “

ظرفيت سـازه يا اعضاي سـازهای كه اثـرات بارگذاري را تحمل مي نمايند، اطلاق ميگردد كه براساس مقاومت مصالح و ابعاد و روابط استخراج شده از قانون هاي پذيرفته شده مكانيسم های سازهاي مشخص ميشود و يا براساس آزمايش هاي ميداني يا آزمايشگاهی بر روي مدلهاي مقياس شده حاصل ميگردند.

دانلود کتاب مقررات ملی ساختمان ایران مبحث 1

دانلود کتاب مقررات ملی ساختمان ایران مبحث 2

دانلود کتاب مقررات ملی ساختمان ایران مبحث 3

دانلود کتاب مقررات ملی ساختمان ایران مبحث 4

دانلود کتاب مقررات ملی ساختمان ایران مبحث 5

دکمه بازگشت به بالا
مشاوره رایگان
1
چطوری میتونم کمکتون کنم؟؟
کلوپ معماری
سفارش انجام پروژه