خلاصه مبحث 4 مقررات ملی ساختمان (ویرایش 2 PDF)

خلاصه مبحث 4 الزامات عمومی ساختمان

این مجموعه، خلاصه مبحث 4 مقررات ملّی ساختمان با عنوان الزامات عمومی ساختمان است. هدف از این ویرایش، آسان سازي استفاده و دسترسی به مقررات موردنظر در فصول مختلف، افزودن برخی ضوابط تکمیلی براي کاربرد گسترده تر و رفع برخی ابهامات و کمبودهاي اصلی و ویرایش فنی و ادبی آن بوده است.

اهداف

تأمین ایمنی، آسایش، بهداشت، بهره دهی مناسب و صرفۀ اقتصادي فرد و جامعه از اصلی ترین اهداف مقررات ملّی ساختمان محسوب میشود. بدین لحاظ در این مبحث نیز این اهداف در سرلوحۀ تدوین ضوابط قرار گرفته اند. در رابطه با امر ایمنی، الزامات مربوط به فضاها و عناصر واقع در مسیرهاي دسترس و خروج ساختمان و همچنین جایگاه ها و بازشوهاي امدادرسانی براي شرایطی مطرح گردیده که حوادثی چون زمین لرزه کارآیی دسترسهاي خروج در مبحث سوم را دچار مخاطره نموده باشد و تلاش شده تا علاوه بر دسترس و خروج ایمن، امکان امدادرسانی به ساکنان را از خارج از ساختمان فراهم سازد.

نور و هوا ” خلاصه مبحث 4 “

تأمین نور و تعویض هواي کافی در رابطه با هدف هاي آسایش و بهداشت مطرح شده و استفاده مناسب و بهینه از فضاهاي داخلی ساختمان و حتی فضا هاي واقع در زیرزمین و میان طبقه ها و… در رابطه با هدفهاي صرفه اقتصادي و بهره دهی مناسب ضابطه مند گردیده است.

به منظور ضابطه مند ساختن طیف گستردهاي از ساختمانها و سازه هاي مشمول مقررات ملّی ساختمان، ابتدا این بناها بر اساس:

  • انواع فضاها
  • انواع تصرف ها
  • انواع ساختمان ها (گروه هاي هشت گانه)

تقسیم بندي می شوند و سپس مقررات مرتبط با هر نوع فضا تدوین و از ترکیب فضاها، تصرف ها شکل گرفته و از ترکیب تصرف ها، ساختمان هاي گوناگون پدید آمده و بدین ترتیب مقررات حوزه شمولی در حد اغلب ساختمان ها و تصرف ها و فضاهاي متداول مییابد.

از طرف دیگر موضوع حفظ هویت فرهنگی جامعه نیز در این مبحث مطرح است. اگرچه منظر شهري باید از طریق طرحها و ضوابط و راهنماهاي طراحی شهري قاعده مند و هدایت شود، اما الزامات عمومی مقررات ملی ساختمان نیز بر ساماندهی منظر شهري تأثیرگذار است.

دانلود مبحث 1 مقررات ملی ساختمان

دانلود مبحث 2 مقررات ملی ساختمان

دانلود مبحث 3 مقررات ملی ساختمان

دکمه بازگشت به بالا
مشاوره رایگان
1
چطوری میتونم کمکتون کنم؟؟
کلوپ معماری
سفارش انجام پروژه