تعریف معماری – معماری ساختمان – انواع معماری در جهان

2022-06-05T19:14:25+04:30آموزش, اخبار|

تعاریف معماری معماری ، هنر و تکنیک طراحی و ساختمان ، از مهارتهای مرتبط با ساخت و ساز متفاوت است. برای تعریف معماری : شیوه معماری برای تحقق الزامات عملی و بیان به کار می رود ، بنابراین به اهداف مفید و زیبایی شناختی می انجامد. اگرچه این دو انتها ممکن است از هم متمایز شوند ، اما نمی توان آنها را از هم جدا کرد ، و وزن نسبی داده شده به هر یک می تواند تا حد زیادی متفاوت باشد. تعریف معماری  از آنجا که هر جامعه ای - چه بسیار توسعه یافته و یا کمتر از آن [...]